The Three Buddhas
三佛
三佛
삼불
Les trois bouddhas
Die Drei Buddhas
Los tres Budas
พระพุทธเจ้าสามองค์

According to temple records, when Ennin came to Nikko in 848, he summoned the deities of Mt. Nantai, Mt. Nyoho, and Mt. Taro to this hall. The three Buddhas represent the family, Senju Kannon representing the father, Amida Nyorai the mother, and Bato Kannon the child. As such the Buddhas of Rinnoji Temple have been venerated since ancient times by the government and people alike for the protection the family. All three statues are made of hinoki cypress timber. The topmost points are about 7.5 meters high from the base. They are among the largest seated wooden statues in Japan.

根据寺院史料记载,慈觉大师圆仁在公元848年来到日光时,将男体山、女峰山和太郎山的神灵召唤到了这座佛堂。三佛构成了一个家庭,千手观音、阿弥陀佛和马头观音分别代表了父亲、母亲和孩子。因此,轮王寺的三佛作为家庭的守护者,自古以来受到朝廷和民众的尊崇。三尊雕像均由日本扁柏制作而成,最顶端距离基座约7.5米。三尊佛像居于日本最大木雕坐佛之列。

根據寺院史料記載,慈覺大師圓仁在848年來到日光時,將男體山、女峰山和太郎山的神靈召喚到這間佛堂。千手觀音、阿彌陀佛和馬頭觀音分別代表父親、母親和孩子,三尊佛像構成了一個家庭,因此,輪王寺的三佛為家庭的守護神,自古以來受到朝廷和民眾的尊崇。三尊佛像均由日本扁柏雕刻而成,最頂端距離基座約7.5公尺。三尊佛像為日本最大木雕坐佛之一。

사찰 기록에 따르면 엔닌은 848년 닛코에 와서 난타이산, 뇨호산, 다로산의 신을 이곳으로 소환했다고 합니다. 세 부처는 가족을 상징하며, 천수관음이 아버지, 아미타여래가 어머니, 마두관음이 아이입니다. 이처럼 린노지 사찰의 부처들은 예로부터 가족의 수호신으로 정부와 국민 모두의 존경을 받아왔습니다. 세 불상 모두 편백나무로 만들어졌습니다. 가장 높은 지점은 받침에서 약 7.5m 높이이며, 일본에서 가장 큰 목조 좌상 중 하나입니다.

Selon les archives du temple, lorsque Ennin arriva à Nikkō en 848, il aurait invoqué les divinités respectives du mont Nantai, du mont Nyohō et du mont Tarō dans ce hall. Ces trois bouddhas personnifient la famille, Senjū Kannon représentant le père, Amida Nyōrai la mère et Batō Kannon l’enfant. Ainsi, les bouddhas du temple Rinnō-ji sont vénérés depuis les temps anciens aussi bien par les autorités que par le peuple pour bénéficier de la protection de sa famille. Ces trois statues sont faites de bois de cyprès du Japon. Leurs parties les plus hautes se situent à environ 7,5 mètres de leur base et elles comptent parmi les plus grandes statues de bois assises du Japon.

Als Ennin 848 nach Nikkō kam, rief er den Aufzeichnungen des Tempels zufolge die Gottheiten der Berge Nantai, Nyohō und Tarō in diese Halle. Die drei Buddhas repräsentieren die Familie; Senju Kannon steht für den Vater, Amida Nyorai für die Mutter und Batō Kannon für das Kind. Als solche werden die Buddhas des Rinnōji seit alten Zeiten von der Regierung und den Menschen gleichermaßen als Beschützer der Familie verehrt. Alle drei Statuen sind aus japanischem Zypressenholz gefertigt und vom Sockel bis zur Spitze etwa 7,5 Meter hoch. Sie gehören zu den größten sitzenden Holzstatuen in Japan.

Según los registros del templo, cuando Ennin llegó a Nikko en el año 848, convocó en este pabellón a las deidades del monte Nantai, el monte Nyoho y el monte Taro. Los tres Budas representan a una familia en la que Senju Kannon representa al padre, Amida Nyorai a la madre y Bato Kannon al hijo. Es así que los Budas del templo Rinnoji han sido venerados desde antaño, tanto por el gobierno como por el pueblo, como protectores de la familia. Las tres estatuas están elaboradas en madera de ciprés hinoki. Los puntos más altos se encuentran a 7,5 metros de altura sobre la base. Se encuentran entre las estatuas de madera en posición sentada de mayor tamaño de todo Japón.

ตามบันทึกของวัด ตอนที่เอ็นนินเดินทางมาถึงนิกโกในปีค.ศ. 848 ได้อัญเชิญเทพเจ้าแห่งภูเขานันไต ภูเขาเนียวโฮ และภูเขาทาโรมายังโถงนี้ พระพุทธเจ้าทั้งสามองค์เป็นตัวแทนของครอบครัว เทพเซนจุ คันนงเป็นตัวแทนของบิดา เทพอามิดะ เนียวไรเป็นตัวแทนของมารดา และเทพบาโต คันนงเป็นตัวแทนของบุตร ด้วยเหตุนี้พระพุทธรูปของวัดรินโนจิจึงได้รับความเคารพนับถือจากรัฐบาลและประชาชนมาตั้งแต่สมัยโบราณในการคุ้มครองคนในครอบครัว รูปแกะสลักทั้งสามองค์ทำจากไม้ฮิโนกิไซเปรส จุดสูงสุดสูงจากฐานประมาณ 7.5 เมตร เป็นรูปแกะสลักไม้ท่านั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น