Hotoke Iwa and Six Guardians of Buddhism
佛岩和六部天石像
佛岩和六部天石像
부처 바위와 6명의 불교 수호자
Hotoke Iwa et les six gardiens du bouddhisme
Hotoke-iwa und die sechs Wächter des Buddhismus
Hotoke Iwa y los seis guardianes del budismo
ศิลาพระพุทธองค์ หรือ โฮโตเกะ อิวะ (Hotoke Iwa) และหกเทพผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

This cliff was named Buddha Rock (hotoke iwa) for an image of the Buddha that could be discerned in the shape of the rock. At some point, the cliff face crumbled in an earthquake, and the image is now lost. This rock face is on the eastern side of the mountain where the tomb of Tokugawa Ieyasu (1543–1616), founder of the Tokugawa shogunate, is located.

The six stone figures in front of the shallow cave are all Buddhist guardian deities. From left to right, the figures are: Taishakuten, Bonten, Fudo Myo-o, and two of the Four Heavenly Kings. Taishakuten is the commander of the Four Heavenly Kings and defends humans and deities against evil. Bonten is often depicted with four heads and is a protector of the historical Buddha, Shakyamuni. Taishakuten and Bonten frequently appear together in scenes from the Buddha’s life in art and sculpture, often as the flanking figures in a Buddha triad.

Fudo Myo-o is foremost among the Wisdom Kings and, despite his fierce appearance, he is an advocate for the faithful in Buddhism. Fudo Myo-o and the other Wisdom Kings are the principle deities worshipped by the Shingon school of Esoteric Buddhism. They are venerated in both the Godaido Hall of Chuzenji Temple and in the Great Goma Hall of Rinnoji Temple. Fudo Myo-o is particularly important to Esoteric Buddhist beliefs, and his image can be seen scattered throughout the precincts of Nikko’s shrines and temples.

这面悬崖被命名为佛岩,因为岩石的形状中可以辨认出佛像。不知何时,悬崖的正面在地震中破碎,图像也消失不见。岩壁位于山体的东侧,山顶是德川幕府的奠基人德川家康(1543–1616)的陵墓。

浅浅的山洞前有六尊石像,都是佛教里的守护神。从左到右分别是帝释天、梵天、不动明王和四大天王中的三位。帝释天是四大天王的首领,守护凡人和神明免受邪祟侵害。梵天通常被描绘成有四个头,是历史上释迦牟尼佛的守护者。在描绘释迦牟尼佛生平的作品和雕塑中,帝释天和梵天经常一起出现在释迦牟尼佛左右。

不动明王是众明王中的首座,尽管外表凶悍,但他是佛教信徒的保护者。不动明王等明王是佛教密教真言宗所崇拜的主要神明。中禅寺的五大堂和轮王寺的大护摩堂中均有供奉。不动明王在佛教密教的信仰中极为重要,日光的神社和寺庙内随处可见他的画像。

這面懸崖被命名為佛岩,因為岩石的形狀中可以辨認出佛像。不知何時,懸崖的正面在地震中破碎,圖像也消失不見。岩壁位於山體的東側,山頂是德川幕府的奠基人德川家康(1543–1616)的陵墓。

淺淺的山洞前有六尊石像,都是佛教裡的守護神。從左到右分別是帝釋天、梵天、不動明王和四大天王中的三位。帝釋天是四大天王的首領,守護凡人和神明免受邪祟侵害。梵天通常被描繪成有四個頭,是歷史上釋迦牟尼佛的守護者。在描繪釋迦牟尼佛生平的作品和雕塑中,帝釋天和梵天經常一起出現在釋迦牟尼佛左右。

不動明王是眾明王中的首座,儘管外表兇悍,但他是佛教信徒的保護者。不動明王等明王是佛教密教真言宗所崇拜的主要神明。中禪寺的五大堂和輪王寺的大護摩堂中均有供奉。不動明王在佛教密教的信仰中極為重要,日光的神社和寺廟內隨處可見他的畫像。

이 절벽은 바위 모양이 부처의 이미지를 닮았다고 하여 부처 바위(호토케 이와)라고 불렸습니다. 시기는 알 수 없지만 지진으로 절벽면이 무너져서 부처 형상이 사라졌습니다. 암벽은 도쿠가와 막부의 초대 쇼군인 도쿠가와 이에야스(1543-1616)의 무덤이 있는 산의 동쪽에 있습니다.

얕은 동굴 앞에 있는 6개의 석상은 모두 불교 수호신입니다. 왼쪽부터 오른쪽으로 제석천, 범천, 부동명왕, 사천왕 중 세 명이 있습니다. 제석천은 사천왕의 사령관이며 인간과 신을 악으로부터 보호합니다. 범천은 머리가 네 개로 묘사되기도 하며, 실존하였던 석가모니의 수호자입니다. 제석천과 범천은 부처님의 삶을 표현하는 예술과 조각에 자주 함께 등장하며 종종 삼존불의 측면 인물로 나타납니다.

부동명왕은 명왕 중 가장 으뜸이며, 외모는 험상궂지만 불교에서 신자를 대변하는 인물입니다. 부동명왕과 명왕들은 밀교의 진언종에서 모시는 주신입니다. 주젠지 사찰의 고다이도와 린노지 사찰 대고마도에서 모시고 있습니다. 부동명왕은 밀교의 신앙에 특히 중요하며, 그 형상은 닛코의 신사와 사찰 경내 곳곳에서 볼 수 있습니다.

Cette falaise fut nommée Rocher du Bouddha (hotoke iwa) à cause d’une image du Bouddha qui pouvait être distinguée dans la forme du rocher. À un moment donné, la falaise s'est effondrée lors d'un tremblement de terre, et l'image est maintenant perdue. Cette paroi rocheuse se trouve sur le côté est de la montagne, lieu dela tombe de Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616), fondateur du shogunat de Tokugawa.

Les six figures de pierre devant la grotte peu profonde sont toutes des divinités gardiennes bouddhistes. De gauche à droite, elles représentent : Taishakuten, Bonten, Fudō Myō-ō et trois des quatre rois célestes.Taishakuten est le commandant des quatre rois célestes et défend les humains et les divinités contre le mal. Bonten est souvent représenté avec quatre têtes et est un protecteur du Bouddha historique, Shakyamuni. Taishakuten et Bonten apparaissent souvent ensemble dans des œuvres d'art et des sculptures représentant des scènes de la vie du Bouddha, souvent comme les figures accompagnant une triade de Bouddha.

Fudō Myō-ō est le plus important des rois de la sagesse et, malgré son apparence féroce, il est un défenseur des fidèles dans le bouddhisme. Fudō Myō-ō et les autres rois de la sagesse sont les principales divinités adorées par l'école Shingon du bouddhisme ésotérique. Ils sont vénérés à la fois dans le hall Godaidō du temple Chūzenji et dans le grand hall Goma du temple Rinnō-ji. Fudō Myō-ō est particulièrement important pour les croyances bouddhistes ésotériques et son image peut être vue un peu partout dans l'enceinte des sanctuaires et des temples de Nikkō.

Diese Klippe wird Buddha-Felsen (Hotoke-iwa) genannt, weil die Form des Felsens als Abbild Buddhas zu erkennen ist Irgendwann brach die Felswand bei einem Erdbeben zusammen und das Bild ging verloren. Die Felswand ist auf der Ostseite des Berges, wo sich das Grab von Tokugawa Ieyasu (1543–1616) befindet, dem Gründer des Tokugawa-Shogunats.

Die sechs Steinfiguren vor der flachen Höhle sind buddhistische Schutzgottheiten. Von links nach rechts sind es: Taishakuten, Bonten, Fudo Myo-o und drei der vier Himmelskönige. Taishakuten ist der Anführer der vier Himmelskönige und verteidigt Menschen und Götter gegen das Böse. Bonten wird oft mit vier Köpfen dargestellt und ist ein Beschützer des historischen Buddha Shakyamuni. Taishakuten und Bonten, die in der Kunst und als Skulptur häufig in Szenen aus Buddhas Leben dargestellt werden, erscheinen oft zusammen als flankierenden Figuren der Buddha-Triade.

Fudo Myo-o ist einer der führenden Weisheitskönige und trotz seines grimmigen Gesichtsausdrucks, ein Verfechter des buddhistischen Glaubens. Fudo Myo-o und die anderen Weisheitskönige sind die Hauptgottheiten, die von der Shingon-Schule des esoterischen Buddhismus verehrt werden. Sie werden sowohl in der Godaido-Halle des Chuzenji-Tempels als auch in der großen Goma-Halle des Rinnoji-Tempels verehrt. Der Fudo Myo-o hat besonders im esoterisch-buddhistischen Glauben einen hohen Stellenwert. Abbildungen von ihm können überall auf dem Gelände der Schreine und Tempel in Nikko bestaunt werden.

Este acantilado recibió el nombre de Roca del Buda (Hotoke Iwa) porque en la forma de la roca se discernía una imagen de Buda. En algún momento, la pared del acantilado se derrumbó por un terremoto y la imagen desapareció. Esta pared rocosa está en el lado este de la montaña, donde se encuentra la tumba de Tokugawa Ieyasu (1543-1616), fundador del sogunato Tokugawa.

Las seis figuras de piedra que hay frente a la cueva poco profunda son todas deidades guardianas budistas. De izquierda a derecha, las figuras son Taishakuten, Bonten, Fudo Myo-o y tres de los Cuatro Reyes Celestiales. Taishakuten es el comandante de los Cuatro Reyes Celestiales y defiende a los humanos y las deidades contra el mal. Bonten a menudo se representa con cuatro cabezas y es un protector del buda histórico, Shakyamuni. Taishakuten y Bonten frecuentemente aparecen juntos en escenas de la vida de Buda en el arte y la escultura, a menudo como las figuras de ambos extremos en una tríada de budas.

Fudo Myo-o es el primero entre los Reyes de la Sabiduría y, a pesar de su feroz apariencia, es un defensor de los fieles en el budismo. Fudo Myo-o y los otros Reyes de la Sabiduría son las deidades principales adoradas por la escuela Shingon de budismo esotérico. Son venerados tanto en el Pabellón Godaido del templo Chuzenji como en el Gran Pabellón Goma del templo Rinnoji. Fudo Myo-o es particularmente importante para las creencias budistas esotéricas, y su imagen abunda en los recintos de los santuarios y templos de Nikko.

หน้าผานี้มีชื่อว่าศิลาพระพุทธองค์ (โฮโตเกะ อิวะ - Hotoke Iwa) มองเห็นได้จากรูปร่างของหินที่ดูคล้ายรูปของพระพุทธเจ้า ต่อมาหน้าผาได้พังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหว และปัจจุบันรูปร่างที่เห็นดังกล่าวได้หายไปแล้ว ศิลานี้หันหน้าไปทางด้านตะวันออกของภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของโทกูงาวะ อิเอยาสุ (ค.ศ. 1543-1616) ผู้ก่อตั้งระบบโชกุนโทกูงาวะ

รูปสลักหินทั้งหกหน้าถ้ำที่ตื้น ล้วนเป็นเทพผู้พิทักษ์ในพระพุทธศาสนา จากซ้ายไปขวา คือ รูปสลักดังต่อไปนี้ : ไทชาคุเท็น (Taishakuten) บงเท็น (Bonten) ฟูโดเมียวโอ (Fudo Myo-o) และสามในสี่ราชาแห่งสวรรค์ ไทชาคุเท็นเป็นแม่ทัพของราชาสวรรค์ทั้งสี่ และคอยปกป้องมนุษย์และเทวดาจากความชั่วร้าย บงเท็น (Bonten) มักถูกแสดงเป็นภาพที่มีสี่เศียรและเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้าในอดีต คือ พระศากยมุนี ไทชาคุเท็นและบงเท็นมักปรากฏอยู่ด้วยกันในฉากพุทธประวัติที่ปรากฏในงานศิลปะและประติมากรรม โดยมักจะเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์สององค์

ฟูโดเมียวโอ (Fudo Myo-o) เป็นเลิศที่สุดในบรรดาราชาผู้มีปัญญาและแม้จะมีรูปร่างหน้าตาดุดัน แต่ก็เป็นผู้อุทิศตนและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ฟูโดเมียวโอและพระราชาผู้มีปัญญาองค์อื่น ๆ เป็นเทพเจ้าหลักที่บูชาโดยพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน นิกายชินกอน (Shingon) และได้รับการยกย่องทั้งในวิหารโกไดโด (Godaido) ของวัดชูเซ็นจิ (Chuzenji) และในวิหารใหญ่โกมะ (Goma) ของวัดรินโนจิ (Rinnoji) ฟูโดเมียวโอมีความสำคัญเป็นพิเศษในความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายวัชรยาน และสามารถเห็นภาพของท่านกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ศาลเจ้าและวัดในนิกโก