Kodamado, Hall of the Small Pearl
儿玉堂
兒玉堂
고다마도, 작은 진주가 모셔진 곳
Kodamadō, hall de la petite perle
Kodamado, Halle der kleinen Perle
Kodamado, Pabellón de la Perla Pequeña
โคดามาโด (Kodamado) หอไข่มุกน้อย

This temple enshrines a sacred jewel that is believed to be a manifestation of the Kokuzo, one of the greatest of the bodhisattvas whose wisdom is as boundless as the universe. The hall was originally built in 820 CE by the monk Kukai, the founder of Shingon Buddhism. According to legend, Kukai meditated for seventeen days without rest at a pond not far from here. On the final day, two pearls, one large and one small, miraculously rose from the lake. The larger of the two he took to be a manifestation of the bodhisattva Myoken, god of the North Star, and enshrined it at Chuzenji Temple. The smaller of the two he enshrined here, hence the name Hall of the Small Pearl.

这座寺庙供奉着一颗神圣的宝石,被认为是虚空藏菩萨的一种化身,虚空藏菩萨是最伟大的菩萨之一,有着广袤宇宙般无限的智慧。大殿始建于820年,是佛教真言宗的创始人僧人空海所建。有传说记载,空海曾在离此不远的池塘不眠不休地打坐了17天。最后一天,奇迹般地从湖里升起了一大一小两颗珍珠。他将两颗珍珠中较大的视作北斗星之神妙见菩萨的化身,将其供奉于中禅寺。较小的便供奉于此,因此寺庙得名“儿玉堂”。

這座寺廟供奉著一顆神聖的寶石,被認為是虛空藏菩薩的一種化身,虛空藏菩薩是最偉大的菩薩之一,有著廣袤宇宙般無限的智慧。大殿始建於820年,是佛教真言宗的創始人僧人空海所建。有傳說記載,空海曾在離此不遠的池塘不眠不休地打坐了17天。最後一天,奇跡般地從湖裡升起了一大一小兩顆珍珠。他將兩顆珍珠中較大的視作北斗星之神妙見菩薩的化身,將其供奉於中禪寺。較小的便供奉於此,因此寺廟得名“兒玉堂”。

우주처럼 무한한 지혜를 가진 가장 위대한 보살 중 하나인 허공장의 현신으로 여겨지는 신성한 보석이 모셔져 있습니다. 건물은 원래 진언종의 창시자인 구카이 승려가 서기 820년에 창건했습니다. 전설에 따르면 구카이는 이곳에서 멀지 않은 연못에서 쉬지 않고 17일 동안 명상을 했습니다. 마지막 날, 놀랍게도 큰 진주 하나와 작은 진주 하나가 연못에서 떠올랐습니다. 더 큰 진주는 북극성의 신인 묘건보살의 현신으로 여겨 주젠지에 안치되었습니다. 더 작은 진주는 이곳에 모셔져 있어 고다마도라는 이름이 붙었습니다.

Ce temple renferme un joyau sacré que l'on croit être une manifestation du Kokūzō, l'un des plus grands bodhisattvas dont la sagesse est aussi infinie que l'univers. Le hall fut construit à l'origine en 820 EC par le moine Kukai, le fondateur du bouddhisme Shingon. Selon la légende, Kukai médita pendant dix-sept jours sans repos près d’un lac non loin d'ici. Le dernier jour, deux perles, une grande et une petite, émergèrent miraculeusement du lac. Il prit la plus grande des deux pour une manifestation du bodhisattva Myoken, le dieu de l'étoile du Nord, et la consacra au temple Chūzenji. La plus petite des deux fut consacrée ici, d'où le nom de hall de la petite perle.

Dieser Tempel birgt ein heiliges Juwel, von dem angenommen wird, dass es eine Erscheinung des Kokuzo ist, einer der größten Bodhisattvas, dessen Weisheit so grenzenlos ist wie das Universum. Die Halle wurde ursprünglich 820 n. Chr. vom Mönch Kukai, dem Begründer des Shingon-Buddhismus, erbaut. Der Legende nach meditierte Kukai siebzehn Tage lang ohne Pause an einem Teich unweit von hier. Am letzten Tag stiegen auf wundersame Weise zwei Perlen, eine große und eine kleine, aus dem See. Die größere der beiden Perlen hielt er für eine Erscheinung des Bodhisattvas Myoken, der Polarstern-Gottheit, und ließ ihn im Chuzenji-Tempel verehren. Die kleinere der beiden Perlen bewahrte er hier auf, weshalb dieser Ort „Halle der kleinen Perle“ genannt wird.

Este templo contiene una joya sagrada que se cree que es una manifestación de Kokuzo, uno de los más grandes bodhisattvas, cuya sabiduría es tan ilimitada como el universo. El pabellón fue construido originalmente en el 820 d. C. por el monje Kukai, el fundador del budismo Shingon. Según la leyenda, Kukai meditó durante diecisiete días sin descansar en un estanque cercano. El último día, dos perlas, una grande y la otra pequeña, surgieron milagrosamente del lago. Kukai interpretó que la más grande de las dos era una manifestación del bodhisattva Myoken, dios de la Estrella del Norte, y la consagró en el templo Chuzenji. A la más pequeña la consagró aquí; de ahí el nombre de Pabellón de la Perla Pequeña.

วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงโคคูโซ (Kokuzo) ซึ่งเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ทรงภูมิปัญญาที่ไร้ขอบเขตดั่งจักรวาล แต่เดิม หอแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 820 โดยพระคูไก (Kukai) ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายชินกอน (Shingon) ตามตำนานกล่าวว่าท่านคูไกนั่งสมาธิเป็นเวลา 17 วันโดยไม่ได้หยุดพัก ที่บริเวณสระน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ในวันสุดท้าย มีไข่มุกเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กรวมสองเม็ด โผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านคูไกเชื่อว่า ไข่มุกเม็ดที่ใหญ่กว่าเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์เมียวเก็น (Myoken) เทพเจ้าแห่งดาวเหนือ จึงนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดชูเซ็นจิ (Chuzenji) ไข่มุกเม็ดเล็กจากสองเม็ด ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่นี่ จึงเรียกว่า หอไข่มุกน้อย (Kodamado)