Standing Statue of Gundari Myo-o
军荼利明王雕像
軍荼利明王像
군다리명왕 입상
Statue de Gundari Myo-o debout
Stehende Statue des Gundari Myō-ō
Estatua erguida de Gundari Myo-o
รูปแกะสลักท่ายืน กุนดาริ เมียวโอ

In esoteric Buddhism, Gundari Myo-o is one of the Five Wise Kings, who guards the southern direction. He is said to possess an angry face, to subdue any demon, and to bring people salvation with blessed rain. This statue is said to have been enshrined at the temple located on the mountain of Takinoo when Ennin (794–864) came to Nikko. During the statue’s restoration in 2004, a figure of Kangiten was found inside. When the restoration was completed, Kangiten was replaced inside the statue.
Kangiten is a god in ancient Indian mythology who in Buddhism represents the elimination of evil. Kangiten is represented as two heavenly figures embracing each other.

军荼利明王是密宗佛教五大明王之一,镇守南方。尊者有一张忿怒的脸,能够降伏各路凶神魔鬼,还会为了救赎众生降下甘露之雨。据说慈觉大师圆仁(794年—864年)来到日光时,这尊雕像被供奉在泷尾山的明王堂里。2004年修复明王像时,在雕像内发现了一尊欢喜天像。修复工作完成后,欢喜天像被再次安置在雕像内部。
欢喜天是古印度神话中的神灵,在佛教中代表驱邪避恶。它的形象是两个相拥的象头人身的天尊。

軍荼利明王是密宗佛教五大明王之一,鎮守南方。尊者為憤怒相,能夠降伏各路凶神魔鬼,還會為了救贖眾生而降下甘露之雨。據說是慈覺大師圓仁(西元794–864年)來到日光時,這尊雕像供奉在瀧尾山的明王堂之中。2004年修復明王像時,在雕像內發現了歡喜天像。修復完工後,歡喜天像再放回雕像內。
歡喜天是印度古代神話的神明,在佛教為驅魔的象徵,為象頭人身雙身抱合的天尊。

밀교에서 군다리명왕은 남쪽 방향을 수호하는 오대명왕 중 한 명입니다. 그는 성난 얼굴로 악마를 제압하고, 축복의 비를 내려 사람들을 구원한다고 합니다. 이 불상은 엔닌(794~864)이 닛코에 왔을 때 다키노오산에 있는 사찰에 모셔져 있었다고 합니다. 2004년 동상을 복원하는 과정에서 동상 내부에서 환희천이 발견되었습니다. 복원 완료 후 환희천은 다시 동상 내부에 모셨습니다.
환희천은 고대 인도 신화에 등장하는 신으로, 불교에서는 악의 제거를 상징합니다. 환희천은 두 천상의 인물이 서로를 껴안고 있는 모습입니다.

Dans le bouddhisme ésotérique, Gundari Myo-o est l’un des cinq Rois de clarté et le gardien du Sud. On dit que son visage exprime la colère, qu’il est capable de maîtriser n’importe quel démon et qu’il apporte le salut aux gens grâce à une pluie bienfaisante. Cette statue aurait été consacrée dans le temple situé sur la montagne de Takino-o lorsque Ennin (794-864) arriva à Nikkō. Une statuette de Kangiten fut retrouvée à l’intérieur de cette statue lors de sa restauration en 2004. Une fois la restauration achevée, la statuette de Kangiten fut replacée à l’intérieur de la statue.
Kangiten est une divinité de l’ancienne mythologie indienne qui, dans le bouddhisme, personnifie l’élimination du mal. Cette divinité est représentée comme deux figures célestes s’enlaçant.

Im esoterischen Buddhismus ist Gundari Myō-ō, der den Süden bewacht, einer der Fünf Könige der Weisheit. Es heißt, dass er ein zorniges Gesicht besitzt, jeden Dämon bezwingen kann und den Menschen mit gesegnetem Regen Erlösung bringt. Diese Statue soll im Tempel auf dem Berg Takino-o verehrt worden sein, als Ennin (794–864) nach Nikkō kam. Bei der Restaurierung der Statue im Jahr 2004 wurde in deren Inneren eine Figur des Kangiten gefunden. Nachdem die Restaurierung abgeschlossen war, wurde diese wieder ins Innere der Statue eingesetzt.
Kangiten ist eine Gottheit in der altindischen Mythologie, die im Buddhismus für die Beseitigung des Bösen steht, und wird als zwei himmlische Gestalten dargestellt, die sich gegenseitig umarmen.

En el budismo esotérico, Gundari Myo-o es uno de los cinco reyes de la sabiduría, que protege la dirección sur. Se dice que posee un rostro enfurecido para someter a todos los demonios y llevar a las personas hacia la salvación con la lluvia bendita. Se dice que esta estatua se veneraba en el templo ubicado en el monte Takinoo cuando Ennin (794-864) llegó a Nikko. Durante los trabajos de restauración de la estatua en el año 2004, se encontró una figura de Kangiten en su interior. Una vez terminada su restauración, se repuso a Kangiten en el interior de la estatua.
Kangiten es una deidad de la antigua mitología india que representa la erradicación del mal en el budismo. Kangiten se representa como dos figuras celestiales que se abrazan.

ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่รู้จักในวงจำกัด กุนดาริ เมียวโอเป็นหนึ่งในห้ากษัตริย์ผู้ทรงปรีชาญาณที่คอยปกป้องทิศใต้ กล่าวกันว่ามีใบหน้าที่โกรธเกรี้ยว เพื่อปราบปีศาจ และช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นด้วยฝนอันศักดิ์สิทธิ์ และยังกล่าวกันว่ารูปแกะสลักนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาทากิโนโอะ ตอนที่เอ็นนิน (ค.ศ. 794–864) มาถึงนิกโก ในระหว่างการบูรณะรูปแกะสลักในปีค.ศ. 2004 ได้พบรูปเทพคังกิเท็นอยู่ภายใน เมื่อการบูรณะเสร็จสิ้น รูปเทพคังกิเท็นก็ถูกนำมาบรรจุภายในรูปแกะสลักอีกครั้ง
เทพคังกิเท็นเป็นเทพเจ้าในตำนานอินเดียโบราณ ซึ่งในพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของการขจัดความชั่วร้าย โดยที่รูปเทพคังกิเท็นจะแสดงเป็นร่างเหนือมนุษย์สองร่างกำลังโอบกอดกัน